top of page
Achtergrond bergen 2.png

Zo gaan wij om met je privacy

Sinds 25 mei 2018 is er een nieuwe wet over privacy: de AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze wet regelt het gebruik van persoonsgegevens. Het uitgangspunt is dat persoonsgegevens zijn van de persoon, en dat de persoon controle heeft over zijn of haar gegevens.

Deze verklaring gaat in op het gebruik van persoonsgegevens door De Fietstoerist. Niet alleen op internet, maar de hele bedrijfsvoering.

Beknopte beschrijving

Dit is een korte versie van de verklaring. Hierna vindt u een gedetailleerder beschrijving.

 1. Bij bezoek aan deze website worden geen persoonsgegevens vastgelegd. Geen lokatie, geen ip-adres, niets

 2. Wanneer u contact met ons opneemt, leggen wij de persoonsgegevens vast die u aan ons doorgeeft. Bijvoorbeeld:

  1. als u ons een email stuurt

  2. als u lid wordt van de nieuwsbrief

  3. als u een optie neemt

  4. als u een reis boekt

 3. Betalingen vinden plaats via een bankoverschrijving

  1. er worden geen betalingen verricht via onze website

  2. er worden geen betalingsgegevens geregistreerd

  3. boekt u geld over naar onze bankrekening, dan verschijnen uw betalingsgevens op onze bankafschriften. Die gegevens worden niet geregistreerd in ons eigen systeem.

 4. Uw gegevens:

  1. worden per email van de website verstuurd naar De Fietstoerist

  2. we gebruiken hiervoor een beveiligde verbinding (SSL)

 5. Opslag van uw gegevens:

  1. gebeurt op de computer van De Fietstoerist

  2. In de 'cloud'

  3. Er worden geen gegevens bewaard op de server van onze website

 6. U heeft altijd recht om uw persoonsgegevens:

  • in te zien

  • te laten wijzigen

  • te laten wissen

 7. Heeft u bezwaar over het beheer van uw gegevens, dan kunt u contact opnemen met: info@defietstoerist.nl

 8. Heeft u klachten omtrent onze omgang met uw persoonsgegevens, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uitgebreide beschrijving

1. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor het gebruik van mijn gegevens en hoe kan ik contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van De Fietstoerist?

Beheerder persoonsgegevens: Fritz Bil, eigenaar van De Fietstoerist. Fritz is de enige die zich met persoonsgegevens bezighoudt.

Adres: Joos Banckersweg 3 3, 1056 EM Amsterdam

Voor vragen over ons gebruik van je persoonsgegevens kun je contact opnemen via: info@defietstoerist.nl

2. Wat zijn persoonsgegevens?

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft aan dat een persoonsgegeven alle informatie is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Gegevens van overleden personen of van organisaties zijn geen persoonsgegevens volgens de AVG.

Er zijn verschillende soorten persoonsgegevens:

 1. Gewone persoonsgegevens. Dit zijn zaken als: naam, adres en contactgegevens

 2. Bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn gevoelige gegevens als iemands ras, godsdienst of gezondheid en zijn door de wetgever extra beschermd.

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/persoonsgegevens/wat-zijn-persoonsgegevens

3. Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor een functionerende website en het uitvoeren van onze activiteiten. Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt. Als het gebruik van je gegevens op grond van de wet niet zonder jouw toestemming is toegestaan, vragen we altijd vooraf toestemming voor het gebruik van je gegevens.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens om deze 3 redenen:

 1. contact te kunnen onderhouden

 2. een optie of boeking te registreren

 3. onze reserveringen te kunnen doen voor de reis die je geboekt hebt.

Wij vragen niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van uw reis.

Wij gebruiken geen persoonsgegevens voor marketing doeleinden.

4. Waarom mogen we jouw gegevens verwerken?

Op grond van de wet, mogen we jouw persoonsgegevens verwerken omdat:

 • de verwerking van de meeste persoonsgegevens die we gebruiken noodzakelijk is om onze overeenkomst met je na te komen, bijv. wanneer je een reis boekt. Hetzelfde geldt voor het gebruik dat voor de uitvoering van precontractuele maatregelen noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld bij vragen over onze reizen.

 • het gebruik noodzakelijk is om een wettelijke verplichting voor ons na te komen, bijvoorbeeld voor de nakoming van fiscale verplichtingen;

 • Het gebruik noodzakelijk is om het gerechtvaardigde belang van ons of een andere partij te behartigen, bijvoorbeeld bij de inschakeling van dienstverleners in verband met de uitvoering van onze reizen.

 • Je in sommige gevallen uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven voor het gebruik van je gegevens;

 • Het gebruik van je gegevens in sommige gevallen noodzakelijk is om jouw vitale belangen of die van een andere persoon te beschermen, bijvoorbeeld als je onwel wordt tijdens de reis.

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/mag-u-persoonsgegevens-verwerken#hoe-weet-u-of-u-persoonsgegevens-mag-verwerken-6310

5. Hoe beveiligen we jouw gegevens?

Wij hebben passende technische en organisatoriesche maatregelen genomen voor een veilige opslag van je persoonsgegevens.

Onze website werkt van voor tot achter via een beveiligde verbinding (SSL). Je gegevens worden via een beveiligde verbinding naar De Fietstoerist gestuurd; dat kun je herkennen aan het slotsymbool dat jouw browser bij een SSL-verbinding laat zien. Er wordt geen kopie bewaard op de website.

Ter waarborging van de duurzame bescherming van jouw gegevens worden de technische beveiligingsmaatregelen regelmatig getoetst en zo nodig aangepast aan de stand van de techniek.

Deze beginselen gelden ook voor bedrijven die in opdracht van ons en op aanwijzing van ons gegevens verwerken en gebruiken.

6. Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Wij verwerken en bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze gekregen hebben of voor zover wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Nadat het doel is vervallen of bereikt, worden jouw persoonsgegevens gewist of beperkt. In geval van beperking worden jouw gegevens gewist zodra de wettelijke, statutaire of contractuele bewaartermijn het wissen niet langer in de weg staan.

 • Als je lid wordt van onze nieuwsbrief, bewaren wij je naam en emailadres zolang je abonnee bent.

 • Als je een reis boekt, zijn wij voor onze administratie wettelijk verplicht de persoonsgegevens 7 jaar te bewaren.

 • Correspondentie wordt om administratieve redenen ook 7 jaar bewaard.

7. Wat doen jullie met de gegevens die jullie automatisch verzamelen bij het bezoek aan de website (cookies)?

Wij maken gebruik van cookies in lijn met onze cookieverklaring (defietstoerist.nl/privacy/cookie-verklaring) en de relevante regelgeving om informatie over jou te verzamelen wanneer je onze website bezoekt.

De volgende gegevens worden anoniem verzameld met behulp van Google Analytics:

 • toegang tot de website (datum, tijd en frequentie);

 • hoe je op de website bent gekomen (voorafgaande website, hyperlink enz.);

 • welke browser en welke browserversie je gebruikt;

 • het door jou gebruikte besturingssysteem;

Van jouw IP-adres wordt een stukje verzameld. Daarmee kunnen we zien in welke regio je bent, maar we kunnen je niet identificeren.

Deze gegevens worden gebruikt voor marketingdoeleinden. Zo kunnen wij bijvoorbeeld zien:

 • hoe mensen ons weten te vinden: via welke zoektermen of welke links

 • welke pagina's van onze site veel of weinig worden bezocht

 • welke reizen populair zijn en welke niet

8. Wat voor persoonsgegevens worden verzameld en waarom?

Wij verzamelen deze gegevens:

 1. Bij een bezoek aan onze website worden geen persoonsgegevens vastgelegd.

 2. Contact met De Fietstoerist

  1. Indien u een email stuurt aan De Fietstoerist, bewaren wij uw emailadres om contact met u te kunnen onderhouden.

  2. Toont u belangstelling in een van onze reizen, dan maken wij daar een aantekening van.

  3. Aanmelding voor onze nieuwsbrief

   1. Bij aanmelding voor onze nieuwsbrief, vragen wij uw naam en emailadres. Deze gegevens zijn nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen.

  4. Bij het nemen van een optie vragen wij:

   1. Uw naam

   2. Contactgegevens

  5. Bij een boeking vragen wij:

   1. De naam, volgens paspoort, van allen die boeken

   2. Huisadres

   3. Contactgegevens

9. Aan wie worden de gegevens verstrekt

De gegevens worden alleen gebruikt voor het organiseren van onze reizen. Bij het doen voor reserveringen: overnachtingen, vluchten, permits voor Tibet, worden persoonsgegevens verstrekt om de reservering mogelijk te maken.

10. Inzien en wijziging van uw gegevens

U kunt te allen tijde de persoonsgegevens inzien en wijzigen die wij van u hebben. Hiertoe stuurt u per email een bericht naar: info@defietstoerist.nl.

11. Verwijdering van uw gegevens

U kunt te allen tijde een verzoek indienen om de door ons bewaarde persoonsgegevens te wissen. Zijn de gegevens nog nodig op het moment van aanvraag, dan kunnen de gegevens gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van onze reizen.

12. Bezwaar maken

Heeft u bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Fietstoerist, dan kunt u contact opnemen met Fritz Bil: info@defietstoerist.nl

13. Een klacht indienen

Heeft u klachten omtrent onze omgang met uw persoonsgegevens, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Hier vindt u meer informatie:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

bottom of page